Palliativa samrådsgruppen

Den Palliativa samrådsgruppen bildades 2008. Gruppen har sammanställt en rapport om läget i den palliativa vården i regionen. Rapporten kommer att inarbetas i införandet av det nationella vårdprogrammet för palliation. Samrådsgruppen består av en representant från specialiserade palliativa enheter från respektive region, en företrädare från cancerrådet och från chefssamråden i kirurgi och internmedicin, två företrädare för primärvården gemensamt för regionerna varav minst en från ren glesbygd. Dessutom erbjuds kommunförbunden i regionen att utse två gemensamma representanter för den kommunala vården (socialchef, MAS eller motsv) som adjungerade.

Beslut om regiongemensamma åtgärder för att utveckla den palliativa vården

Samrådsgruppen verkar för att regionens invånare får likvärdig tillgång till palliativ vård och är remissinstans i regionala/nationella palliativa frågor.

I gruppen ingår:

Region Norrbotten:
Karin Westerlund
Susanne Espling

Region Västerbotten:
Elisabeth Karlsson
Johan Philipsson
Sussi Tegenborg
Henrik Ångström
Sara Backlund

Region Västernorrland:
Jon Fors
Linda Eriksson
Margareta Eurenius
Åsa Pellikka

Region Jämtland Härjedalen:
Isabella Estlind
Anna-Maria Ajax
Bertil Axelsson, Sammankallande
Fredrik Wallin, adjungerad sekreterare