FUI-rådet

FUI-rådet (forskning, utbildning och utveckling/innovation) består av en till två ledamöter från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, förbundsdirektören för Norrlandstingens regionförbund (NRF), en företrädare för Umeå Universitet, Luleå Tekniska universitet, Mittuniversitetet, chefen för RCC Norr. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Ordförandeskapet för FUI-rådet roterar årsvis mellan landstingen. Det landsting som står på tur kan överlåta sitt ordförandeår till ett annat landsting eller till NRF.

FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, utbildning och innovation, med syfte att ständigt utveckla dessa områden i Norra sjukvårdsregionen. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden bringas att förstärka varandra. FUI-rådet kan i sitt arbete också samverka med andra aktörer.

För att göra detta ska FUI-rådet bl.a:

  • Ta fram underlag/ förslag till strategier för utveckling av innovation, forskning  och utbildning i Norra regionen.
  • Ta fram underlag för gemensam hållning i principiella utbildnings- och forskningsfrågor.
  • På en strategisk nivå leda utvecklingen av den landstingsgemensamma resursen Kliniska studier Sverige -Forum Norr. Nodföreståndaren samordnar den operativa  ledningen av Forum Norr och rapporterar löpande till Landstingens FoUU-chefer.
  • Svarar genom inrättade arbetsgrupper för samverkan mellan Norrlandstingen,  Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet, kring behov av vårdutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik.
  • Förvalta region- och partsövergripande avtal inom FoUI området, såsom t.ex. regionalt VFU-avtal.
  • Ger förslag till beslut om forskningsanslaget Visare Norr.
  • Initiera och stödja regional kurs- och konferensverksamhet inom FUI.
  • Leda den regionala samarbetsgruppen för Verksamhetsintegrerat lärande i den kliniska utbildningen/VFU, samt bilda arbetsgrupper för olika konkreta   samverkansområden då så är lämpligt.
  • Lämna rapport till Förbundsdirektionen vid behov, information lämnas i förbundets årsrapport.

FUI-rådets medlemmar:

Region Västernorrland
Jonas Appelberg, FoUU-chef
Viktoria Sjöbom, HR-direktör

Västerbottens läns landsting
Mikael Wiberg, FoU-staben
Johanna Näslund, HR-direktör

Region Norrbotten
Karin Jones, FoI-chef
Ulrika Sundqvist, HR-direktör

Region Jämtland Härjedalen
Göran Larsson, FoUU-chef
Annica Sörensdotter, HR-chef

Umeå Universitet
Diana Berggren, Dekan

Luleå Tekniska Universitet
Erik Höglund, Prorektor

MittUniversitetet
Siv Söderberg, Professor (ordinarie)
Eva Dannetun, Lektor (suppl)

Norrlandstingens regionförbund
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör

Regionalt Cancercentrum Norr
Anna-Lena Sunesson, verksamhetschef RCC Norr