FUI-rådet

FUI-rådet /Forskning Life science

FUI-rådet utgör sjukvårdsregionens motsvarighet till den nationella samverkansgruppen forskning och Life Science. Den består av en till två ledamöter vardera från de fyra medlemsregionerna, förbundsdirektören för NRF, en företrädare för vardera Umeå Universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet samt chefen för RCC Norr. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Ordförandeskapet för FUI-rådet roterar årsvis mellan regionerna. Den region som står på tur kan överlåta sitt ordförandeår till en annan region eller till NRF.

FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling i norra sjukvårdsregionen inom forskning, utbildning och innovation. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden bringas att förstärka varandra. FUI-rådet kan också samverka med andra aktörer.

FUI-rådet utgör den sjukvårdsregionala motsvarigheten till Nationell samverkansgrupp för forskning och Life Science. Den nationella gruppen består av ledamöter som representerar regionernas FoU-chefsnätverk, nationell styrgrupp ALF, Kommittén för kliniska studier, Kommittén för klinisk behandlingsforskning samt regionala noder för kliniska studier. FUI-rådet bör antingen inom sig, eller genom adjungering eller särskilda arbetsgrupper återspegla dessa verksamhetsgrenar.

FUI-rådet bör på sjukvårdsregional nivå stödja kopplingen mellan initiativ på forskningsområdet och den sjukvårdsregionala kunskapsstyrningsstrukturens olika delar. Likaså bör FUI-rådet på sjukvårdsregional nivå initiera och uppmuntra forskning kopplad till utveckling av systemet för kunskapsstyrning och utvecklingen mot den nära vården.

FUI-rådets medlemmar:

Region Västernorrland
Sofie Lidehäll tf FUI-direktör
Ewa Strömsten, HR-direktör

Region Västerbotten
Göran Larsson, FoU-chef
Kia Ronnhed, HR-direktör
Peter Rosenberg, enhetschef utbildning FUI

Region Norrbotten
Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör
Ulrika Sundqvist, HR-direktör
Fredrik Pettersson, planerare

Region Jämtland Härjedalen
Pär Håkansson tf FoUU direktör
Krister Eriksson, HR-chef

Umeå Universitet
Marie Bixo, prodekan
Kristina Lejon, professor

Luleå Tekniska Universitet
Gunilla Isaksson, professor
Cathrine Norberg, dekan

MittUniversitetet
Kerstin Björkman Randström, Lektor
Eva Dannetun, Lektor

Norra sjukvårdsregionförbundet
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör

Regionalt Cancercentrum Norr
Anna-Lena Sunesson, RCC chef