FUI-rådet

FUI-rådet (forskning, utbildning och utveckling/innovation) består av en till två ledamöter från Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland samt Region Jämtland Härjedalen, förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet (NRF), en företrädare för Umeå Universitet, Luleå Tekniska universitet, Mittuniversitetet samt chef för RCC Norr. Rådet adjungerar kompetens vid behov.

Ordförandeskapet för FUI-rådet roterar årsvis mellan regionerna. Den region som står på tur kan överlåta sitt ordförandeår till ett annan region eller till NRF.

FUI-rådets uppdrag är att vara en arena för att diskutera långsiktiga strategier för utveckling inom forskning, utbildning och innovation, med syfte att ständigt utveckla dessa områden i Norra sjukvårdsregionen. Genom samverkan i rådet kan parternas initiativ/verksamhet inom dessa områden bringas att förstärka varandra. FUI-rådet kan i sitt arbete också samverka med andra aktörer.

För att göra detta ska FUI-rådet bl.a:

  • Ta fram underlag/förslag till strategier för utveckling av innovation, forskning  och utbildning i Norra sjukvårdsregionen.
  • Ta fram underlag för gemensam hållning i principiella utbildnings- och forskningsfrågor.
  • På en strategisk nivå leda utvecklingen av den regiongemensamma resursen Kliniska studier Sverige -Forum Norr. Nodföreståndaren samordnar den operativa  ledningen av Forum Norr och rapporterar löpande till Norra sjukvårdsregionens FoUU-chefer.
  • Svarar genom inrättade arbetsgrupper för samverkan mellan Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitet, kring behov av vårdutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning/klinisk praktik.
  • Förvalta region- och partsövergripande avtal inom FoUI området, såsom t.ex. regionalt VFU-avtal.
  • FUI-rådet beslutar utifrån förslag från Prioriteringskommittén
  • Initiera och stödja regional kurs- och konferensverksamhet inom FUI.
  • Leda den regionala samarbetsgruppen för Verksamhetsintegrerat lärande i den kliniska utbildningen/VFU, samt bilda arbetsgrupper för olika konkreta   samverkansområden då så är lämpligt.
  • Lämna rapport till Förbundsdirektionen vid behov, information lämnas i förbundets årsrapport.

FUI-rådets medlemmar:

Region Västernorrland
Sofie Lidehäll tf FUI-direktör
Ewa Strömsten, HR-direktör

Region Västerbotten
Göran Larsson, FoU-chef
Kia Ronnhed, HR-direktör
Peter Rosenberg, enhetschef utbildning FUI

Region Norrbotten
Lisbet Löpare-Johansson, utvecklingsdirektör
Ulrika Sundqvist, HR-direktör
Fredrik Pettersson, planerare

Region Jämtland Härjedalen
Pär Håkansson tf FoUU direktör
Krister Eriksson, HR-chef

Umeå Universitet
Marie Bixo, prodekan
Kristina Lejon, professor

Luleå Tekniska Universitet
Gunilla Isaksson, professor
Cathrine Norberg, dekan

MittUniversitetet
Kerstin Björkman Randström, Lektor
Eva Dannetun, Lektor

Norra sjukvårdsregionförbundet
Nina Fållbäck Svensson, Förbundsdirektör

Regionalt Cancercentrum Norr
Anna-Lena Sunesson, RCC chef