Vem kan söka?

Kravet för att kunna söka medel från VISARE NORR är:

Huvudsökande och medsökande måste representera minst två regioner.

Den som skapar en ansökan blir automatisk huvudsökande. Huvudsökande är tillika vetenskapligt ansvarig, dvs minst disputerad och projektledare för projektet samt kontaktperson mot VISARE NORR administrationen.

Den person som står som huvudsökande måste vara anställd i Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbottens eller Region Jämtland Härjedalen. Delad tjänst mellan sjukvårdsregion och universitet godkännes liksom universitetsanställning med förenad anställning i sjukvårdsregionen. Information om delad tjänst behöver finnas i ansökan.

Endast en ansökan per huvudsökande resp projektgrupp får lämnas in. Från och med 2021 gäller också att huvudsökande som beviljas medel från Visare Norr 2022 eller senare kan inte söka i ansökningsomgången därefter. Det innebär att en huvudsökande maximalt beviljas medel vartannat år.

Behöriga medsökande är de som är anställda och verksamma i region och universitet inom Norra sjukvårdsregionen. Dessutom måste någon av följande kriterier vara uppfyllda:

  • Motsvarande anställningskrav som huvudsökande
  • Lärare och forskare vid institutioner för hälso- och vårdvetenskap eller motsvarande
  • Bland huvudsökande/medsökande måste det finnas landstingsanställda från minst två norrlandsting/region.
  • I publikationer rörande projektet skall alla sökande stå som medförfattare.

Anställningsvillkoret: Avser det år som ansökan slutförs.

Ansökan: http://www.researchweb.org/is/visarenorr