Urval och beslut

De bedömningskriterier som ligger till grund för prioriteringsarbetet är följande:

  • Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik
  • Klinisk relevans/patientnytta
  • Samverkan
  • Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet

Motivet till bedömnings­kriteriet samverkan är att stimulera verkligt samarbete mellan de fyra regionerna i norr, liksom utvecklande av nya forskare/forskargrupper med kliniskt relevant/patientfokuserad forskning. 

Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik
Definition: Den omfattning i vilken projektet bidrar till att öka kunskapen eller im­plementera befintlig kunskap inom det medicinska forskningsområdet. Vidare den omfattning i vilken hypotes eller frågeställning, försöksuppläggning, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Forskningen ska hålla Good Clinical Practice (GCP)-standard eller motsvarande i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer.

Gradering: 0–7

7 =                       Originell frågeställning av mycket stor betydelse. Unika material och tekniker med nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, mycket hög internationell kvalitet
5 =                       Originell frågeställning av stor betydelse. Väldefinierade material och tekniker med genomtänkt tillämpning, god internationell kvalitet
3 =                       Frågeställning av viss betydelse. Material och tekniker med ej optimal tillämpning, tveksam internationell kvalitet
1 =                       Oklart formulerad eller dåligt underbyggd frågeställning. Material, metod eller tillämpning ej helt adekvat
0 =                       Felaktig frågeställning eller metodik

Klinisk relevans/patientnytta 
Definition: Bedömningskriteriet patientnytta definieras och utformas enligt följande:

Forsknings- eller utvecklingsarbete som tydligt syftar till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling, ökat välbefinnande för människan och/eller optimering av samhällets resurser.

Bakomliggande faktorer vid bedömning av patientnytta är:

  1. Ju mer tillämpbara forskningens för­väntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av veten­skapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet.
  2. Den kliniska förankringen av projektet värderas; ingående forskare är kliniskt aktiva och graden av nyttjande av hälso- och sjukvårdsorganisationen i projektet är tydlig och hög.
  3. Generaliserbarheten av forskningens för­väntade resultat bedöms. En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhåll­na resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i  rojektet ingående patientgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade om­­råden/sjukdomar?

En övergripande förutsättning för bedömningskriteriet patientnytta är vetenskaplig kvalitet. Övriga bedöm­ningskriterier – vetenskaplig kvalitet och förutsättningar/kompetens/genomförbarhet – ska också vägas in som en grund för bedömningen av patientnyttan.

Gradering: 0-7 poäng
7 =                       Mycket hög patientnytta
5 =                       Hög patientnytta
3 =                       Måttlig patientnytta
1 =                       Låg/ringa patientnytta
0 =                       Patientnytta saknas

Samverkan
Definition: Huvudsökande samt minst en av medsökande måste vara anställda eller affilierande till minst regioner i norr. Enbart anställning vid universitet eller högskola godkänns inte.

Gradering: 0-10 poäng
10 =                     Mycket aktiva seniora forskare som samverkar i forskningsprocessens alla delar, där även en eller flera doktorander/postdocs deltar med handledare från minst två landsting. Dokumenterat samarbete krävs – aktuell doktorandhandledning, vetenskapliga publikationer senaste 2 åren etc.

8 =                       Aktiva seniora forskare från två olika landsting som planerar för reell samverkan över landstingsgränserna, medverkan av doktorander/postdocs planeras, men ej ännu dokumenterat samarbete

6 =                       Aktiva seniora forskare från två olika landsting med reell samverkan över landstingsgränserna utan doktorandmedverkan, eller en senior forskare med antagen/na doktorand/er i forskningssamverkan i regionen

4 =                       En senior forskare med planerad, ej antagen/na doktorand/er i forskningssamverkan i regionen

2 =                       Passiv samverkan, dvs. forskare vid ett landsting som nyttjar verksamheter i andra landsting för t ex provinsamling men ingen aktiv forskningssamverkan i övrigt, ingen doktorand/postdocmedverkan

0 =                       Ingen samverkan (ansökan ogiltigförklaras) 

Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet
Definition: Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bakgrund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, prelimi­nära resultat, begärda och tillgängliga resurser liksom fungerande forskningsinfrastruktur. Tillgång till internationella/nationella forskarnätverk. 

Gradering: 0–5
5 =                       Utomordentligt god
3=                        God nationell klass
1 =                       Tveksam
0 =                       Saknas

Ansvariga för urval och prioritering samt beslut om tilldelning av anslag, med utgångspunkt från fastställda riktlinjer, är ett regionalt FUI-råd. I detta ingår en företrädare från Region Jämtland-Härjedalen, Region Västernorrland, Region Västerbotten, Region Norrbotten, företrädare från universiteten samt Norra sjukvårdsregionförbundet.

FUI-rådet utser prioriteringskommitté från universiteten samt regionen för bedömning och förslag till prioritering av ansökningarna. Rådet beslutar efter sakkunnig beredning i prioriteringskommittén om den slutliga fördelningen av forskningsanslagen. Beslutet meddelas sedan de sökande.