Urval och beslut

De bedömningskriterier som ligger till grund för prioriteringsarbetet är följande:

  • Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik
  • Klinisk relevans/patientnytta
  • Samverkan
  • Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet

Motivet till bedömnings­kriteriet samverkan är att stimulera verkligt samarbete mellan de fyra regionerna i norr, liksom utvecklande av nya forskare/forskargrupper med kliniskt relevant/patientfokuserad forskning. 

Vetenskaplig kvalitet – frågeställning/metodik 

Definition: Den omfattning i vilken projektet bidrar till att öka kunskapen eller im­plementera befintlig kunskap inom det medicinska forskningsområdet. Vidare den omfattning i vilken hypotes eller frågeställning, försöksuppläggning, metoder och bearbetning är korrekt tillämpade, välintegrerade och adekvata för projektets målsättning. Forskningen ska hålla Good Clinical Practice (GCP)-standard eller motsvarande i enlighet med gällande lagstiftning och riktlinjer. 

Gradering: 0–7

7 =                       Originell frågeställning av mycket stor betydelse. Unika material och metoder med nyskapande och väl genomtänkt tillämpning, mycket hög internationell kvalitet

5 =                       Originell frågeställning av stor betydelse. Väldefinierade material och metoder med genomtänkt tillämpning, god internationell kvalitet

3 =                       Frågeställning av viss betydelse. Material och metoder med ej optimal tillämpning, tveksam internationell kvalitet

1 =                       Oklart formulerad eller dåligt underbyggd frågeställning. Material, metod eller tillämpning ej helt adekvat

0 =                       Felaktig frågeställning eller metodik

Klinisk relevans/patientnytta

Definition: Bedömningskriteriet patientnytta definieras och utformas enligt följande:

Forskningsarbete som tydligt syftar till förbättrad diagnostik, framgångsrik behandling,[1] ökat välbefinnande för människan och/eller optimering av samhällets resurser.

Bakomliggande faktorer vid bedömning av patientnytta är:

  1. Ju mer tillämpbara forskningens för­väntade resultat är och ju tydligare och mer konkret processen för överföring av veten­skapliga rön till klinisk praxis är beskriven, desto mer prioriteras projektet.
  2. Den kliniska förankringen av projektet värderas; ingående forskare är kliniskt aktiva och graden av nyttjande av hälso- och sjukvårdsorganisationen i projektet är tydlig och hög.
  3. Generaliserbarheten av forskningens för­väntade resultat bedöms. En tydlig beskrivning krävs av hur man tänker sig att erhåll­na resultat kan tolkas, användas eller utvecklas i vården. Tillåter projektets utformning att man kan dra slutsatser som är applicerbara på en bredare patientpopulation än den i projektet ingående patientgruppen? Kan resultaten tillämpas på kliniskt angränsade om­­råden/sjukdomar?

En övergripande förutsättning för bedömningskriteriet patientnytta är vetenskaplig kvalitet. Övriga bedöm­ningskriterier – vetenskaplig kvalitet och förutsättningar/kompetens/genomförbarhet – ska också vägas in som en grund för bedömningen av patientnyttan.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Mycket hög patientnytta

5 =                       Hög patientnytta

3 =                       Måttlig patientnytta

1 =                       Låg/ringa patientnytta

0 =                       Patientnytta saknas

Samverkan

Definition: Huvudsökande samt minst en av medsökande måste vara anställda eller affilierade till minst två av Norrlandstingen. Enbart anställning vid universitet eller högskola godkänns inte. Nyttjande av KBN-strukturen uppmuntras.

Gradering: 0-7 poäng

7 =                       Aktiva seniora forskare som samverkar i forskningsprojektets alla delar, där även en eller flera doktorander deltar med handledare från minst två landsting. Dokumenterat samarbete krävs – aktuell doktorandhandledning och gemensamma vetenskapliga publikationer senaste 2 åren.

5 =                       Aktiva seniora forskare från minst två landsting som i aktuellt projekt samverkar över landstingsgränserna. Dokumenterat samarbete med minst en redan antagen gemensam doktorand, men ej ännu aktuella publikationer.

3 =                       Aktiva forskare från två olika landsting med reell projektsamverkan över landstingsgränserna utan doktorandmedverkan, eller en senior forskare med antagen/na doktorand/er i forskningssamverkan i regionen.

1 =                       Passiv samverkan, dvs. forskare vid ett landsting som nyttjar verksamheter i andra landsting för t ex provinsamling men ingen aktiv forskningssamverkan i övrigt, ingen doktorandmedverkan.

0 =                       Ingen samverkan (ansökan ogiltigförklaras).

Förutsättningar/kompetens/genomförbarhet 

Definition: Sannolikheten att det föreslagna projektet kan genomföras av forskarna sett mot bakgrund av deras dokumenterade erfarenhet och skicklighet, tidigare prestationer, prelimi­nära resultat, begärda och tillgängliga resurser liksom fungerande forskningsinfrastruktur. Tillgång till internationella/nationella forskarnätverk. 

Gradering: 0–5

5 =                       Utomordentligt god

3=                        God nationell klass

1 =                       Tveksam

0 =                       Saknas

[1] Med behandling menas preventiv, kurativ, rehabiliterande eller palliativ behandling och vård.