Miljoner till vad?

VISARE NORR kommer i huvudsak att koncentreras på sådana projekt som kan stimulera till samverkan i norra sjukvårdsregionen på lång sikt.

Vad ska anslaget användas till - Forskningsanslaget är i första hand avsett för att möjliggöra tid för forskning samt samverkan mellan forskningsengagerade i regionen, däremot inte för enbart handledning eller ordinarie arbetsplatsanknuten utrustning, t ex datorer m m. Projektbudgeten i ansökan skall i möjligaste mån följas. Eventuella avsteg skall godkännas av förbundsdirektören för Norra sjukvårdsregionförbundet. Anslaget får användas för avgift för etisk prövning. Tilldelade anslag överförs till ansvarig projektledares region. Icke arbetsplatsanknuten utrustning som behövs för forskningsprojektet specificeras. Detsamma gäller de resor som ingår i projektet. Även övriga kostnader för projektet specificeras under rubriken Övrigt. Medel får användas under förutsättning att nödvändiga tillstånd erhålls från regional etikprövningsnämnd. Erhålls ej sådant tillstånd skall beviljade medel utom etik prövningsavgift återbetalas.

Fortsättningsanslag – Regeln om max tre beviljade ansökningar för samma projekt tas bort från och med Visare Norr 2022. För fortsättningsanslag krävs förnyad ansökan. Huvudsökande tillika projektledare kan tilldelas högst ett anslag per ansökningsomgång, vartannat år.

Ej förbrukat medel - Har anslaget ej förbrukats vid utgången av två år ska återbetalning till VISARE NORR ske.

Redovisning - Redovisning ska ske enligt gällande redovisningsrutiner inom respektive region. För projektet godkänd utrustning, programvara etc som inköpts av medel för forskningsprojektet, tillfaller efter avslutat projekt den arbetsplats/basenhet där utrustningen, programvaran etc använts. Observera att budgeten för ansökta medel ska överensstämma med ekonomisk slutrapport.

Förlängd dispositionstid - Det tillämpas en mycket restriktiv hållning beträffande förlängning av dispositionstid av beviljade forskningsmedel från Visare Norr. Om anhållan om förlängd dispositionstid avser omständigheter utom projektledarens kontroll, som har förhindrat denne att utföra sin forskning, till exempel egen föräldraledighet eller längre tids sjukdom, kan förlängning av dispositionstid medges. Även längre sjukskriving eller föräldraledighet för personer som ingår i projektet kan godkännas som skäl, förutsatt att det för dessa personer, eller funktioner, budgeterats lönemedel i ansökan. Totalt beviljas högst ett års förlängning oavsett skäl. För anhållan om förlängning ska den som är projektansvarig i god tid, senast tre månader i förväg, skriftligen till förbundsdirektör för Norra sjukvårdsregionförbundet beskriva skälen till varför man begär utökad tid för aktuellt projekt. Beslut om eventuellt förlängd dispositionstid tas i FUI-rådet.