Visare Norr

Norra sjukvårdsregionen ställer 2,14 miljoner kronor för 2022 till förfogande för ett gemensamt forskningsanslag för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen. VISARE NORR administreras av regionförbundets sekretariat och regionernas FoUU-enheter eller motsvarande.

Till detta kommer 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning vilka anvisats från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Huvudsyftet är att stimulera forskning i samverkan.

Huvudsyftet med norrlandstingens gemensamma forskningsanslag, VISARE NORR, är att stimulera till aktiv och verklig forskningssamverkan mellan anställda i norra sjukvårdsregionen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan.
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner.
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag.

Slutrapporter för ansökningar tom Visare Norr 2017 

Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare i alla åldersgrupper. Till exempel så har 20 % av alla 75-åringar i Sverige en känd diabetes. Diabetes innebär ofta bekymmer med behandling av sockerbalansen, men det stora och helt överskuggande problemet är de sjukdomar som hos många diabetiker så småningom drabbar olika delar av cirkulationen, främst hjärna, fötter, njurar och ögon. Sedan många år har Norrlands Universitetssjukhus varit ett framträdande centrum inom dessa områden. En stor del av forskningen går ut på att tidigt förhindra dessa skador och – om skadorna redan skett – bota eller lindra dem. Anmärkningsvärt goda resultat har nåtts vilka uppmärksammats ute i världen.

Fonden har funnits sedan 1979 i Västerbotten under namnet ”Stiftelsen medicinska klinikens forskningsfond för klinisk diabetesforskning”. Den finns numera under namnet ”Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland”. Forskningsmedlen utlyses och beviljas samtidigt som de fyra Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag VISARE NORR och utdelas en gång per år. Syftet är att stimulera klinisk diabetesforskning i samverkan.

Annons - Visare Norr 2022