Visare Norr

Norra sjukvårdsregionen ställer 2,14 miljoner kronor för 2022 till förfogande för ett gemensamt forskningsanslag för klinisk forskning inom hälso- och sjukvården i norra sjukvårdsregionen. VISARE NORR administreras av regionförbundets sekretariat och regionernas FoUU-enheter eller motsvarande.

Till detta kommer 100 000 kronor för klinisk diabetesforskning vilka anvisats från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Huvudsyftet är att stimulera forskning i samverkan.

Huvudsyftet med norrlandstingens gemensamma forskningsanslag, VISARE NORR, är att stimulera till aktiv och verklig forskningssamverkan mellan anställda i norra sjukvårdsregionen och universiteten i norra sjukvårdsregionen och härigenom bidra till:

  • En hög vetenskaplig kvalitet och klinisk relevans i forskning som sker i samverkan.
  • Fler yngre forskare från vårdens alla yrkeskategorier och nya forskargrupper med lovande idéer och samarbetskonstruktioner.
  • Ökad möjlighet till genomförande av forskning som kräver regionen som rekryteringsbas för patientunderlag.

Slutrapporter för ansökningar tom Visare Norr 2017 

Folke Lithners fond för klinisk diabetes- och porfyriforskning i Norrland

Diabetes är en sjukdom som blir allt vanligare i alla åldersgrupper. Till exempel så har 20 % av alla 75-åringar i Sverige en känd diabetes. Diabetes innebär ofta bekymmer med behandling av sockerbalansen, men det stora och helt överskuggande problemet är de sjukdomar som hos många diabetiker så småningom drabbar olika delar av cirkulationen, främst hjärna, fötter, njurar och ögon. Sedan många år har Norrlands Universitetssjukhus varit ett framträdande centrum inom dessa områden. En stor del av forskningen går ut på att tidigt förhindra dessa skador och – om skadorna redan skett – bota eller lindra dem. Anmärkningsvärt goda resultat har nåtts vilka uppmärksammats ute i världen.

Akut intermittent porfyri är en ärftlig sjukdom med världens högsta prevalens i Norrland, ca 1/1000 med anhopning i Arjeplog och Arvidsjaur, 1/100. En del av anlagsbärarna kan få svåra sjukdomsattacker – ibland livshotande – och försämrad livskvalitet p.g.a. symtom från hela nervsystemet med svåra buksmärtor, domningar och kraftnedsättning i armar och ben samt varierande psykiska symtom. Senkomplikationer såsom högt blodtryck och försämrad njurfunktion ses. Kraftigt ökad förekomst av levercancer hos äldre porfyriker har påvisats i studier från Norrland vilket lett till screeningprogram i flera länder för att kunna förbättra prognosen.  Mycket av den kliniska porfyriforskningen har utgått från Norrland och uppmärksammats internationellt.

Fonden har funnits sedan 1979 i Västerbotten under namnet ”Stiftelsen medicinska klinikens forskningsfond för klinisk diabetesforskning”. Den finns numera under namnet ”Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland”. Sedan några år ingår även en Porfyridel, som från 2022 blir sökbar via Visare Norr.

Forskningsmedel utlyses och beviljas samtidigt som de fyra Norrlandstingens gemensamma forskningsanslag VISARE NORR och utdelas en gång per år. Syftet är att i norra sjukvårdsregionen genom samverkan stimulera klinisk diabetes- och porfyriforskning.

Annons - Visare Norr 2022