Om oss

Kliniska Studier Sverige – Forum Norr är norra regionens plattform för samverkan mellan hälso- och sjukvård, akademi och life science. Det är ett samarbete mellan regionens FoU-organisationer, regionalt cancercentrum, biobanker, registercentrum och de tre regionala universiteten.
Vi erbjuder en ingång för forskare och företag och samordnar därigenom norra Sveriges kapacitet för att genomföra regionala och nationella studier.

Forum Norr är regional nod för Region Norrbotten, Region Jämtland Härjedalen, Region Västerbotten samt Region Västernorrland. Det nationella uppdraget innebär bland annat deltagande i nationella utvecklingssatsningar och nätverk.

Forum Norr har förutom det regionala uppdraget även ett nationellt uppdrag som en av sex regionala noder som bygger upp Kliniska Studier Sverige. Kliniska Studier Sverige är ett nationellt samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner. Huvuduppgiften är att samordna landets olika stödresurser för att förbättra förutsättningarna att bedriva klinisk forskning och att öka kvaliteten på studierna. Läs mer på: www.kliniskastudier.se.

Organisation

Norrlands Universitetssjukvårdsstyrelse (NUSS) är högsta ledningsorgan för Forum Norr. NUSS består av fyra ledamöter från Umeå Universitet, fyra ledamöter från VLL samt vardera en ledamot från övriga regioner inom norra sjukvårdsregionen. Till NUSS rapporterar Forum Norr via Chefssamrådet, företrätt av Nodföreståndare eller annan utsedd person. Chefssamrådet består av regionens fyra FoU-direktörer samt representant för medicinska fakultetens ledning.

organisationsstruktur

Bild 1. Ledningsstruktur Forum Norr (grönt är definierade roller, klicka på bilden för tydligare text)