Mallar och checklistor

Regionala mallar

Stöddokument för journalföring för kliniska studier

Forum Norr har arbetat fram ett gemensamt stöddokument gällande journaldokumentation vid en klinisk prövning. Dokumentet kan användas av forskare och forskningsteam som stöd för journaldokumentation. Dokumentet består av frastexter för de för fyra olika besökstyperna; screening, randomisering, kombinerat screening/randomisering och slutbesök.
Det är av stor vikt att journaldokumentationen i en klinisk prövning är strukturerad och tydlig, syftet är att skapa hög säkerhet för forskningspersonen som deltar i studien.

Nationella mallar

Representanter från samtliga noder inom satsningen Kliniska Studier Sverige har genom kartläggning och behovsanalys tillsammans identifierat ett antal mallar och stöddokument som kan vara till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier. Nedan återfinns de första mallarna som tagits fram som kan vara till hjälp att utgå från för läkemedelsstudier. Dessa kan laddas ner och modifieras utifrån behov i studiearbetet.

Engelska mallar

Mallar till hjälp vid kliniska prövningar med medicintekniska produkter

Mallar att utgå ifrån vid andra typer av studier

Mallar för samverkansmonitorering av akademiskt initierade studier

Ansvarig för mallarna är nationella utvecklingssatsningar kopplade till Kliniska Studier Sverige. Mallarna kommer att ses över regelbundet.
Har du frågor kring mallarna eller synpunkter, vänligen kontakta forumnorr@regionvasterbotten.se
För mer information och kontaktuppgifter till övriga noder, se: Mallar till hjälp vid planering och genomförande av kliniska studier