Folkhälsosamrådet

  • Består av en tjänsteman från respektive region i Norra sjukvårdsregionen. Regionerna svarar för att den utsedda personen kan utgöra en länk till regionens eget planarbete. Gruppen utser inom sig den som ska vara sammankallande och ordförande.
  • Ledamöterna verkar enligt de uppdrag som ges av regionförbundet och med mandat som givits av respektive region.
  • Utvecklar  inom ramen för det nationella målområdet ”En mera hälsofrämjande hälso- och sjukvård”,  en för regionen gemensam strategisk plan för hur folkhälsan skall förbättras.
  • Ansvarar för förankring av den gemensamma planen hos respektive region.
  • Följa upp folkhälsoarbetet och rapportera till Förbundsdirektionen om utvecklingen.
  • Samordna och samarbeta i uppföljning och redovisning av hälsoutvecklingen i befolkningen. Rapporteras till Förbundsdirektionen.
  • Tar tillsammans med regionala gruppen för tidig upptäckt, TUPP, fram plan för cancerprevention och tidig upptäckt inom ramen för Regionalt Cancercentrum Norr.
  • I övrigt biträda regionförbundet med underlag i frågor som rör folkhälsoområdet.