Sommarhälsning från NRF

21 juni 2021 Nyhet
Sommaräng i motljus

Hej!

Nu väntar sommaren, förhoppningsvis med sköna ledigheter och möjligheter till återhämtning efter en arbetstyngd vinter. Vi hoppas också att det ska stabilisera sig gällande pandemin när smittalen sjunker och andelen vaccinerade ökar. NRF skickar här en sommarhälsning med lite aktuell information.

Systembygget för kunskapsstyrning

Arbetet med att bygga ett sjukvårdsregionalt system för kunskapsstyrning fortskrider planenligt. De flesta grupper är på plats i systemet, men det sker fortlöpande förändringar och högst troligt kommer det att fortsätta så över tid.

De sjukvårdsregionala programområdena, RPO, får många frågor angående remisshantering. Det handlar om olika typer av remisser såsom vårdförlopp, nationella riktlinjer, vårdprogram, nationell högspecialiserad vård mm. På NRF har vi därför ett pågående arbete med att sortera och tydliggöra rutiner för olika typer av remisser. En ambition är att göra processerna så lika som möjligt för att underlätta arbetet i RPO. Vi har arrangerat korta webbinformationer under våren för NHV-remisser och övrig remisshantering och planerar att fortsätta med fler aktiviteter under hösten.

Ett projekt för att inrätta en HTA-funktion (Health Techology Assesment) som stöd i arbetet med kunskapsstyrning startade den 1 juni. Projektet ska resultera i en permanent organisation och finansiering för HTA i norra sjukvårdsregionen.

I augusti – september genomför vi återigen uppföljningsdialoger med alla RPO. Uppföljningarna handlar om att stämma av överenskomna uppdrag och diskutera hur vi kan vidareutveckla arbetet i sjukvårdsregionen. Senare under hösten kommer vi att träffa samtliga sjukvårds-regionala samverkansgrupper, RSG, på motsvarande sätt för att komma överens om uppdrag och arbetssätt.

Nationell högspecialiserad vård, NHV

Under våren har en hel del arbete gjorts gällande nationell högspecialiserad vård, NHV. Många RPO har varit delaktiga i arbetet. Det gäller gemensamma rutiner för remisshantering för NHV och ett arbete med att förbereda ansökningar för att få tillstånd att bedriva NHV. På Nus pågår en prioriteringsprocess för att ta fram strategiska principer och kriterier av områden som ska gälla vid tillståndsansökningar. Det här arbetet ska också förankras i sjukvårdsregionen genom RPO- strukturen.

Den politiska ledningen, i Norra sjukvårdsregionförbundet har engagerat sig i frågorna om NHV och nivåstrukturering. De prioriterar frågan som en stående punkt på förbundsdirektionens dagordningar framgent.

Vårdkompetensråd

Ett sjukvårdsregionalt vårdkompetensråd är på våg att bildas som ska svara mot den nationella motsvarighet som inrättats för ca ett år sedan. Rådet ska bestå av representanter för lärosäten, regioner och kommuner. Ledningsfunktioner, FOU-kompetens och HR-perspektiv ska ingå i gruppen som utses. Rådets uppgift kommer bl a vara att underlätta arbetet med kompetensförsörjning i sjukvårdsregionen. Det sjukvårdsregionala rådet kommer att samverka med motsvarigheter i andra sjukvårdsregioner.

Jag önskar er alla en fin sommar med möjligheter till avkoppling och rekreation!   

Bästa hälsningar

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, NRF

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida