Seminarier om kunskapsstöd

16 augusti 2023 Kunskapsstyrning

Under hösten blir det något färre nationella seminarier i kunskapsstyrningssystemet än under det senaste året. Fokus är nu att framtagna och beslutade kunskapsstöd införs och används i regionerna.

Hösten rivstartar med fem digitala seminarier under augusti och september på beslutade kunskapsstöd i kunskapsstyrningssystemet.

Närmast på tur är

30 augusti: Dialogmöte med NPO nervsystemets sjukdomar – om pågående och kommande arbete för programområdet.

30 augusti: Inkludera levnadsvanor i kunskapsstöd – om nyttan och användbarheten av den generiska modellen för levnadsvanor.

15 september: Vårdprogram hyperparatyreoidism – om nationellt vårdprogram för primär hyperparatyreoidism.

27 september: Vårdförlopp KOL – om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

29 september: Implementering av vårdförlopp inom äldres hälsa och palliativ vård – om implementering av vårdförloppen för kognitiv svikt vid misstänkt demenssjukdom samt för palliativ vård.

12 oktober: Vårdförlopp depression hos vuxna – om personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp för depression hos vuxna som förväntas bli godkänt i september 2023

Mer information om seminarierna och anmälan hittar du på SKRs kunskapsstyrningskalendarium.  Till kalendariet

Se seminarier i efterhand

Du vet väl om att du kan se de flesta digitala seminarier i efterhand. Seminarierna finns publicerade på respektive vårdförlopps sid tillsammans med presentationsmaterial och filmer som kortfattat beskriver mål och syfte med vårdförloppet utifrån ett patient- och vårdgivarperspektiv. I presentationsfilmerna medverkar oftast ordförande respektive patientföreträdare för den nationella arbetsgrupp (NAG) som tagit fram vårdförloppen.

Lyssnartips: Kommuner och kunskapsstyrning i podden Nära vård

Hur kan kommuner jobba med att säkerställa en god och nära vård utifrån bästa möjliga kunskap och hur sker samverkan med regioner? Hör samtalet om det och mycket mer som rör omställningen till nära vård, där kunskapsstyrning hälso- och sjukvård är ett av flera verktyg.

Lyssna på poddavsnittet

Fler nya kunskapsstöd

Du hittar fler nya och reviderade kunskapsstöd på nationellt kliniskt kunskapsstöd.

Nya och reviderade kunskapsstöd

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida