Plan för likvärdig cancervård i Norrland beslutad

21 mars 2013 Pressmeddelande

 

Förbundsdirektionen vid Norrlandstingens regionförbund har fastställt den första gemensamma utvecklingsplanen för cancervården i de fyra nordligaste landstingen.

– Utvecklingsplanen är väldigt viktig eftersom den lägger grunden för att vår vision ”Likvärdig och tillgänglig cancer­vård i hela Norrland med spets och bredd” ska bli verklighet, konstaterar Harriet Jorderud, ordförande för Norrlandstingens regionförbund.

Planen är en del av den nationella cancerstrategin. Målsättningen är att minska risken för insjuknande i cancer, att förbättra kvaliteten i omhändertagande av patienter och att förlänga överlevnadstid efter en cancerdiagnos. Respektive landsting beslutar om egna handlingsplaner för att förverkliga de gemensamma målen.

Landet är indelat i sex sjukvårdsregioner som alla arbetar mot samma mål, en bättre och likvärdig cancervård för alla. Samtliga regioner utarbetar utvecklingsplaner.

Navet i arbetet för de fyra nordliga landstingen är Regionalt Cancercentrum Norr, RCC Norr.

– Det finns sju huvudpunkter i vår utvecklingsplan som ska förstärka ett snabbt och riktigt omhändertagande av patienterna, med tyngdpunkt på kontaktsjuksköterskor som stöd vid patientens resa genom vården, ­säger Beatrice Melin, professor i onkologi och verksamhetschef vid RCC Norr. Hon uttrycker också glädje över man nu kan börja arbetet med att förverkliga planen.

Övriga prioriterade områden i planen är:

  • Förstärkningar inom patologi
  • Multidisciplinära konferenser för bättre diagnoser
  • Tillgång till kontaktsjuksköterskor för alla
  • En god inrapportering till kvalitetsregister – för att få nödvändiga underlag för förbättringsarbete
  • En förstärkning av den palliativa vården, vård i livets slutskede
  • Onkologisk specialistkompetens i hela regionen
  • Öka förutsättningarna för tidig upptäckt, genom att utveckla och optimera screeningverksamheten och genom att förbättra förmågan hos akut- och primär­vården i regionen att utan fördröjning diagnos­tisera cancersjukdomar
  • Fortsatt förebyggande arbete

En central del i arbetet är patientperspektivet.

– Vården ska ha patientfokus. Den ska präglas av att patienter och närstående involveras både i konkreta behandlingsbeslut och i vårdens utveckling, bland annat genom RCC Norrs patientråd och genom involvering i diagnosgrupperna, förklarar Beatrice Melin.

En plan för nivåstrukturering i regionen, som kortfattat går ut på att besluta vem som ska göra vad och var det ska göras samt att skapa en så bra samordning som möjligt, ska fastställas under 2013 och vara genomförd i slutet av 2014.

Hela utvecklingsplanen: http://www.cancercentrum.se/sv/norr/Malomraden/Regional-utvecklingsplan/

Bakgrund: Cancervården i Sverige är enligt flera undersökningar generellt bra. Sverige ligger i topp när det gäller överlevnad för flera cancerdiagnoser. Men eftersom antalet personer som lever med cancer beräknas fördubblas fram till år 2030 har regeringen beslutat om en nationell cancerstrategi. Den utredning som ledde fram till beslutet konstaterade även att det fanns skillnader i insjuknande och överlevnadstid mellan olika grupper i befolkningen beroende på kön, var man är bosatt samt vilken socioekonomisk grupp man tillhör.

Kontaktpersoner: Harriet Jorderud, ordförande för Norrlandstingens regionförbund Tel: 070-375 20 80 E-post: harriet.jorderud@jll.se

Beatrice Melin, professor, verksamhetschef RCC Norr Tel: 090-785 13 59 Mobil: 0730-91 80 28 E-post: beatrice.melin@onkologi.umu.se

 

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida