Norrlandstingen ger 2,5 miljoner till klinisk forskning

8 december 2017 Pressmeddelande

Norra sjukvårdsregionen (Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen och Region Norrbotten) ger 2,5 miljoner till klinisk forskning 2018.

Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland-Härjedalen samt Region Norrbotten, har sedan 1986 fördelat drygt 77 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr. Årliga anslag från respektive landsting/region till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

Visare Norr – anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstings-/regiongränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2018 har 2,5 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland som tilldelas 2 projekt. 33 projekt har ansökt om forskningsmedel, 15 projekt har beviljats anslag.

2,5 miljoner fördelade till 15 forskningsprojekt

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen/regionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd. Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

Upplysningar om forskningsprojekten i respektive landsting/region:

Norrbotten: Karin Jones, 072/218 50 01
Västerbotten: Anna Ramnemark, 070/311 43 96
Västernorrland: Jonas Appelberg, 070/562 12 44
Jämtland/Härjedalen: Göran Larsson, 070/293 50 44

Anslag 2018
Beslut Visare Norr 2018

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida