Norrlandstingen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning under 2016

1 december 2015 Pressmeddelande

Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten samt region Jämtland-Härjedalen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning under 2016

Landstingen i Västernorrland, Västerbotten, Norrbotten samt Region Jämtland-Härjedalen, har sedan 1986 fördelat drygt 70 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från VISARE NORR som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR. Anslag från respektive landsting/region till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom årligen tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

VISARE NORR – anslaget skall stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som skall prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom VISARE NORR är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2016 har 2,3 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,3 miljoner fördelade till 18 forskningsprojekt

Det är allt fler som söker medel ur VISARE NORR. För 2016 har 50 projekt ansökt om forskningsmedel, 18 projekt har beviljats anslag. Av projektledarna är 8 kvinnor och 10 män. Två projekt får medel ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen/regionen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd. Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget VISARE NORR finns på www.norrlandstingen.se

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från forskningschef i respektive landsting/region:

Norrbotten- Karin Jones, 072/218 50 01
Västerbotten- Anna Ramnemark, 070/311 43 96
Västernorrland-Jonas Appelberg,  070/562 12 44
Jämtland/Härjedalen- Göran Larsson,  070/293 50 44

Beslutade ansökningar Visare Norr 2016

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida