Norrlandstingen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning under 2014

4 december 2013 Nyhet

NORRLANDSTINGEN GER 2,3 MILJONER TILL KLINISK FORSKNING UNDER 2014. 

De fyra Norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har sedan1986 fördelat drygt 66 miljoner kronor till klinisk forskning i Norr. Fler än 900  forskningsprojekt har under åren fått medel från VISARE NORR. Förkortningen står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR . Årliga anslag från respektive landsting till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

VISARE NORR – anslaget skall stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som skall prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom VISARE NORR är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2014 har de fyra Norrlandstingen ställt 2,3 miljoner kr till förfogande. Till det kommer 100 000 kr från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,3 miljoner fördelade till 14 forskningsprojekt

För 2013 har 34 projekt ansökt om forskningsmedel. 14 projekt har beviljats anslag. För året utdelas medel till ett projekt ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. Resterande medel överförs till nästa års utdelning. Av projektledarna är 5 kvinnor och 9 män.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd ( FoUU- rådet). Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget VISARE NORR kan man få på hemsidan www.norrlandstingen.se.

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från forskningschef i respektive landsting:

Norrbotten           Karin Zingmark 070/347 46 85

Västerbotten        Jack Lysholm 070/333 07 36

Jämtland              Göran Larsson 070/293 50 44

Västernorrland    Jonas Appelberg 070/562 12 44

Här kan du se vilka som fått pengar under 2014

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida