Norrlandstingen ger 2,3 miljoner till klinisk forskning under 2013

5 december 2012 Pressmeddelande

De fyra Norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har sedan1986 fördelat drygt 62 miljoner kronor till klinisk forskning i Norr. Fler än 900  forskningsprojekt har under åren fått medel från VISARE NORR. Förkortningen står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR . Årliga anslag från respektive landsting till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

VISARE NORR – anslaget skall stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk och annan verksamhetsanknuten inriktning som skall prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom VISARE NORR är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2013 har de fyra Norrlandstingen ställt 2,3 miljoner kr till förfogande. Till det kommer 100 000 kr från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,3 miljoner fördelade till 14 forskningsprojekt

För 2013 har 39 projekt ansökt om forskningsmedel. 14 projekt har beviljats anslag. Två av projekten får dela på 100 000 kr ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland. Av projektledarna är 4 kvinnor och 10 män.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd ( FoUU- rådet). Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för Förbundsdirektionen vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget VISARE NORR kan man få på hemsidan www.norrlandstingen.se

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från forskningschef i respektive landsting:

Norrbotten           Karin Zingmark 070/347 46 85

Västerbotten         Jack Lysholm 070/333 07 36

Jämtland               Göran Larsson 070/293 50 44

Västernorrland      Jonas Appelberg 070/562 12 44

Här kan du se vilka som fått pengar för 2013

Sidan senast uppdaterad: 3 mars 2024

Skriv ut sida