PRESSMEDDELANDE Norrlandstingen ger 1,85 miljoner till klinisk forskning under 2015

2 december 2014 Pressmeddelande

De fyra Norrlandstingen Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har sedan1986 fördelat drygt 67 miljoner kronor till klinisk forskning i Norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från VISARE NORR som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i NORR . Årliga anslag från respektive landsting till FoU- och så kallade spetsprojekt ger dessutom tillsammans ytterligare omkring 25 miljoner kronor till forskningen.

VISARE NORR – anslaget skall stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norrlandstingen, Umeå universitet, Luleå Tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som skall prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att bibehålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom VISARE NORR är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan över landstingsgränserna i regionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2015 har de fyra Norrlandstingen ställt 1,85 miljoner kr till förfogande. Till det kommer 150 000 kr från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

1,85 miljoner fördelade till 14 forskningsprojekt

För 2014 har 44 projekt ansökt om forskningsmedel. 14 projekt har beviljats anslag. Av projektledarna är 6 kvinnor och 8 män. Tre projekt får medel ur Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

Ansökningarna bedöms av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för landstingen och de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelning tas av regionförbundets Forsknings- och utbildningsråd. Bedömarna konstaterar att kvalitén på forskningsprojekten genomgående är hög och att betydligt fler projekt skulle varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen för Norrlandstingens regionförbund vid dagens sammanträde.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget VISARE NORR kan man få på hemsidan www.norrlandstingen.se

Upplysningar om forskningsprojekten kan också fås från forskningschef i respektive landsting:

Norrbotten           Karin Jones               072/218 50 01
Västerbotten        Anna Ramnemark    070/311 43 96
Jämtland              Göran Larsson          070/293 50 44
Västernorrland    Jonas Appelberg       070/562 12 44

Här kan du se vilka som fått pengar 2015

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida