Höstbrev 2020

22 oktober 2020 Nyhet

Hej!
Det är dags för ett nyhetsbrev igen för att berätta vad som skett i norra sjukvårdsregionförbundet sedan sommarhälsningen som skickades ut i mitten av juni.

Den första akuta fasen av pandemin har lugnat sig och vissa möten och träffar har kunnat återupptas även om de mestadels sker digitalt.

Norra sjukvårdsregionförbundet och Direktionen

Den politiska ledningen för förbundet, direktionen, är bl a politisk styrgrupp för det sjukvårdsregionala systemet för kunskapsstyrning och får löpande information om hur systembygget fortskrider.

Systembygget för kunskapsstyrning

Kartbilden över sjukvårdsregionala programområden RPO som ska möta upp de nationella och lokala grupperna i systemet är nu i princip klar. I några fall ska personer utses till grupperna. På motsvarande sätt bildas nu sjukvårdsregionala samverkansgrupper RSG och uppdrag till dem är i några fall klara medan andra ska utarbetas. En plan för dialoger och uppföljning med samverkansgrupperna ska presenteras under hösten.

Verksamhetsdialoger

I augusti startade vi uppföljningsdialoger med RPO. Dessa ger en bild av att systemet sakta men säkert får avsedd verkan d v s en tydlig koppling mellan den nationella, den sjukvårdsregionala och den lokala kunskapsstyrningen, vilket leder till en mer jämlik vård.

Vårdförlopp

Sex stycken sammanhållna och personcentrerade vårdförlopp är nu nationellt beslutade och utskickade för implementering i regionerna. Det gäller Höftledsartros – primärvård, Reumatoid artrit, Stroke -Tia, KOL, Kritisk benischemi samt Schizofreni – förstagånginsjuknade. Fler vårdförlopp kommer att beredas och beslutas under hösten.

Webbinarium 4 december 2020

NRF arrangerar som tidigare meddelats ett Webbinarium den 4 december kl 10-16. Inbjudan har skickats ut och det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig. Innehållet kommer i huvudsak att vara erfarenhetsutbyte och kunskapspåfyllnad. Anmälningstiden går ut den 15 oktober.

Min förhoppning är att vi då blir många som ses och utbyter kunskap och erfarenheter!

Länk till anmälan webbinarium 4 december

Vår framgång räknas i liv o jämlik hälsa – tillsammans gör vi varandra framgångsrika!   

Bästa hälsningar

Nina Fållbäck Svensson, förbundsdirektör, NRF

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida