Årets insatser för god vård genom kunskapsstyrning

6 mars 2019 Nyhet

Tjugofyra nationella programområden och sju nationella samverkansgrupper har börjat sitt arbete inom Nationellt system för kunskapsstyrning i hälso- och sjukvård. Nu finns en sammanfattning av gruppernas planerade insatser 2019.

2018 startade Sveriges regioner, med stöd av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), etableringen av ett gemensamt system för kunskapsstyrning. Det är en viktig pusselbit för att skapa en god vård av hög kvalitet som är kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv.

– Det övergripande syftet med hela kunskapsstyrningsarbetet är att göra skillnad för liv och jämlik hälsa. Det kommer gruppernas planerade insatser att bidra till, säger Mats Bojestig, ordförande i styrgruppen för kunskapsstyrningssystemet.

– Vi jobbar för att möjliggöra en hälso- och sjukvård där bästa tillgängliga kunskap alltid används i varje möte mellan invånare och hälso- och sjukvårdens personal, och där vi genom uppföljning och analys av resultaten ständigt lär och förbättrar vården, säger Mats Bojestig.

Insatserna bland de första stegen

I uppdraget för de nationella programområdena och nationella samverkansgrupperna ingår att göra analyser av skillnader i resultat för patienterna samt analyser av var det är möjligt att göra verklig skillnad till det bättre. Baserat på analysen tar grupperna sedan fram områden för förbättringsinsatserna.

Kunskapsstyrningssystemet är fortfarande under uppstart och sammanfattningen av planerade insatser innehåller de första förbättringsinsatserna.

– Insatserna inom respektive område kommer att ändras över tid och den stora delen i detta kunskapsstyrningsarbete är den kraftsamlingen som nu görs för att ett av världens bästa hälso- och sjukvårdssystem ska bli ännu bättre, säger Marie Lawrence, samordnare vid systemets nationella stödfunktion vid SKL.

Samverkan en nyckel till framgång

Flera av grupperna har inlett samverkan med patient- och professionsorganisationer och denna samverkan behöver generellt fördjupas. Samarbetet med kommunerna ska byggs upp och stärkas. Detsamma gäller samverkan med myndigheter.

– “ Det är en stor och komplex omställning som pågår. Dock är det redan nu ett imponerande arbete som sker i de olika grupperna och i landet som helhet där sjukvårdsregioner och regioner anpassar och utvecklar sina kunskapsorganisationer för att koppla ihop med den nationella, säger Mats Bojestig.

Flera av de insatser som nationella programområden och nationella samverkansgrupper planerar, innehåller förslag på mål och mätetal som inkluderar nyttokalkyler. Både det och samhällsekonomiska analyser är något som kommer att utvecklas ytterligare för att till fullo se effekten av kunskapsstyrning inom hälso- och sjukvård.

Sammanfattning av planerade insatsområden

Läs sammanfattningen av planerade insatser här:
SKL sammanfattning insatser

Kontakt och läs mer

För frågor om kunskapsstyrningssystemet, kontakta kunskapsstyrning-vard@skl.se

Varje nationellt programområde och nationell samverkansgrupp har processtöd kopplat till sig. De är kontaktpersoner för respektive grupp och finns listade med e-postadresser på dessa sidor:

 

Namnbyte

Systemet hade först namnet ”Landsting och regioners system för kunskapsstyrning”, men bytte namn efter att de sista landstingen blev regioner 1 januari 2019 och landsting som begrepp fasades ut.

 

 

Sidan senast uppdaterad: 19 juli 2024

Skriv ut sida