2,2 miljoner till klinisk forskning 2021 VisareNorr

2 december 2020 Nyhet

Norra sjukvårdsregionen (Region Jämtland-Härjedalen, Region Norrbotten, Region Västerbotten och Region Västernorrland) ger 2,2 miljoner till klinisk forskning 2021.  

Norra sjukvårdsregionen har sedan 1986 fördelat ca 80 miljoner kronor till klinisk forskning i norr. Fler än 900 forskningsprojekt har under åren fått medel från Visare Norr som står för Vårdforskning I SAmverkan REgionalt i Norr.

Visare Norr – anslaget ska stimulera till forskning i samverkan mellan anställda i Norra sjukvårdsregionen, Umeå universitet, Luleå tekniska universitet och Mittuniversitetet. Det är forskningsprojekt med klinisk- och annan verksamhetsanknuten inriktning som prioriteras. Ett viktigt inslag i bedömningen är nyttan för patienterna. Flera nationella bedömningar visar att svensk klinisk forskning måste stödjas och vidareutvecklas för att behålla en hög internationell standard. Starka nätverk och kreativa forskarmiljöer är avgörande. Erfarenheterna av vårdforskningen genom Visare Norr är positiva. Utformningen stimulerar till ökad forskningssamverkan inom norra sjukvårdsregionen. Samverkan skapar bredare underlag för forskningen och större kompetens.

För projektåret 2021 har 2,2 miljoner kronor ställts till förfogande. Till det kommer 100 000 kronor från Folke Lithners fond för klinisk diabetesforskning i Norrland.

2,2 miljoner fördelade till 16 forskningsprojekt

För 2021 har 27 projekt ansökt om forskningsmedel. Anslag beviljades för 16 projekt, varav 2 från Folke Lithners fond.

Ansökningarna har bedömts av en särskild prioriteringskommitté med företrädare för norra sjukvårdsregionen samt de tre regionuniversiteten. Beslut om fördelningen har tagits av FUI-rådet 2020-11-25. Bedömarna har konstaterat att kvalitén på forskningsprojekten genomgående varit hög och att betydligt fler projekt skulle ha varit väl kvalificerade för forskningsmedel, om mer medel funnits att fördela. Beslutet har redovisats för förbundsdirektionen för Norra sjukvårdsregionförbundet vid sammanträde 2020-12-02.

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning. Ytterligare information om forskningsanslaget Visare Norr finns på www.norrasjukvardsregionforbundet.se/

De enskilda projekten finns i bifogad sammanställning Beslut – Visare Norr 2021

Upplysningar om forskningsprojekten kan ges från nedanstående personer i respektive region:

Norrbotten                 Fredrik Pettersson      072/223 16 65

Västerbotten              Anna Ramnemark      070/311 43 96

Västernorrland          Sofie Lidehäll            072/209 53 20

Jämtland/Härjedalen  Göran Larsson           070/293 50 44

Sidan senast uppdaterad: 18 maj 2024

Skriv ut sida